Vladař\Testovací\Houbeles
 

MAS Vladař o.p.s. - Aktuality

20080821 - logo velké


         MAS VLADAŘ o.p.s. 


              má zájem stát se zpracovatelem Místního akčního plánu 

ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň
MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj

kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti

včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního

vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr pro realizaci MAP 

a zaměření sběru dat.

 

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, 

kteří ovlivňují vzdělávání v daném území - vznikají partnerství, která napomáhají

zkvalitňování vzdělávání v mateřských a základních školách, pomáhají také k řízenému 

rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

 

Společným plánováním a sdílením aktivit v území ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň

chce projekt přispět k naplňování dlouhodobému záměru zkvalitňování vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy na zájmovém území. Díky úspěšné realizaci projektu dojde 

k zlepšení kvality vzdělávání ve školách, zlepší se spolupráce formáního i neformálního

vzdělávání a ostatních služeb pro rozvoj potencionálu žáka. 

 

Projekt MAP řeší na zájmovém území několik zásadních problémů. Zajišťuje aktuálně 

chybějící kvalitní a udržitelné partnerství mezi školskými zařízeními navzájem a také 

mezi nimi a dalšími subjetky, které mají (nebo mohou mít vliv) na vzdělávání dětí

a mládeže v regionu. Stanovuje priority pro rozvoj škol, pojmenovává a řeší problémy

od těch nejpalčivějších, tyto přenáší do aktivit zapracovatelných do projektů (budoucí 

projektové záměry škol) - a tím zlepšuje celý vzdělávací systém na ORP Podbořany,

ORP Žatec a ORP Kadaň.

 

Projekt MAP by měl přinést ve svém řešení změnu v mnoha oblastech týkajících se

vzdělání dětí na území ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň. Hlavní změnou je

uzdravení disfunkčních spojení a vazeb, napojení na integrovanou strategii rozvoje

území a rozvoj spolupráce mezi subjekty, které mají vliv na vzdělávání dětí v zájmových

ORP. Z této velké změny vyplývají i změny parciální - snadnější přenos potřebných

financí směrem ke školám a vzdělávacím zařízením, ujasnění a sladění strategie škol s 

globálními plány, zkvalitnění práce pedagogů, průběžné stanovování priorit rozvoje na 

platformě partnerství, orientace na kvalitu a inkluzivní vzdělávání. Příprava a realizace MAP umožní v územích zapojit do diskuze o potřebách zejména 

ředitele mateřských a základních škol, ale i zřiovatele a školská zařízení, NNO a další 

partnery. Žádost o zpracování projektu MAP ORP Podbořany byl podán pod registračním číslem: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000405


Žádost o zpracování projektu MAP ORP Žatec byl podán pod registračním číslem: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000408


Žádost o zpracování projektu MAP ORP Kadaň byl podán pod registračním číslem: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000678

 

 

 

 


 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com