Vladař\Testovací\Houbeles
 

Kdy se vyhlašují výzvy?

Výzvu může MAS vyhlásit v rámci jednotlivých kol Programu rozvoje venkova, minimálně jednou ročně. Zpravidla jsou to měsíce únor, květen a říjen. Informace o konkrétních výzvách MAS Vladař najdete na našich internetových stránkách nebo při osobních či telefonických konzultacích.

Kolik žádostí může žadatel podat v rámci jedné výzvy?

Co se týče počtu žádostí jednoho žadatele, není omezen při dodržení těchto pravidel:

V dané Výzvě MAS může žadatel podat v rámci jedné Fiche na stejný předmět dotace pouze jedinou Žádost o dotaci.

Žádost o dotaci se podává samostatně v rámci jedné Fiche (není možné na základě více Fichí podat jeden projekt)

Je možné zkontrolovat projekt před jeho předložením na MAS?

Projekty je možno konzultovat s manažery MAS nebo mikroregionů, a to nejen v průběhu vyhlášené výzvy. MAS dále pořádá semináře před vyhlášením každé výzvy, kde je možno projektové záměry rovněž konzultovat.

Kdo vybírá projekty, které mají být podpořené?

Projekty, které v pořádku projdou administrativní kontrolou na MAS, hodnotí a vybírá Výběrová komise MAS.

Co vše musím k Žádosti o dotaci přiložit?

Všechny povinné přílohy najdete v příslušné Fichi opatření. V případě nejasností se obracejte na manažery MAS nebo mikroregionů.

Co se myslí "lhůtou vázanosti projektu na účel"?

5 leté období, po které je příjemce dotace povinen splňovat účel projektu a dodržovat specifické podmínky z Dohody. Lhůta vázanosti na účel začíná běžet od data podání Žádosti o proplacení

Je DPH pro obce nezpůsobilý výdaj, když není obec plátcem této daně?

Ano, pro obce je DPH vždy nezpůsobilým výdajem. Jiná situace je u neziskových organizací, pokud není organizace plátcem DPH, může DPH uplatnit jako způsobilý výdaj.

Musí se dokládat při podání žádosti, že má žadatel dost peněz na předfinancování?

Ne, neexistuje povinnost dokladovat, že má žadatel peníze na předfinancování projektu. Je však ve vlastním zájmu žadatele, aby si tyto prostředky zajistil, nejlépe ještě před podáním žádosti o dotaci.

Je možné dodat dokumenty ke stavebnímu řízení dodatečně po podání žádosti o dotaci na MAS (třeba až když  budou pravomocné)?

Toto lze pouze v případě, že MAS stanoví jiný termín pro doložení povinný příloh, než termín podávání žádostí o dotace v rámci příslušné výzvy.

Je třeba dokládat potvrzení stavebního úřadu, že k záměru nemusí být stavební povolení, ohláška nebo jiné opatření stavebního úřadu?

V takovém případě žadatel podepisuje žadatel čestné prohlášení (je součástí formuláře žádosti o dotaci), že řešený záměr toto nevyžaduje. Doporučujeme však nechat si takové potvrzení od příslušného stavebního úřadu vystavit, vzhledem k tomu, že přístup příslušných stavebních úřadů a výklad zákona se v průběhu času mění.

Kdy mohu fyzicky začít realizovat projekt, který byl MAS vybrán k podpoře?

Ano, výdaje jsou způsobilé, tzn. projekt je možno započít fyzicky realizovat dnem zaregistrování žádosti o dotaci na SZIF místní akční skupinou. Vzhledem k tomu, že právní nárok na získání dotace při splnění příslušných podmínek, vzniká až podpisem Dohody o poskytnutí dotace, doporučujeme zvážit tento fakt ve vztahu k realizaci a podmínkám výběrového řízení na dodavatele v rámci projektu a realizaci projektu jako takového.  

V projektu jsou naplánované výdaje na jeho realizaci. Po uskutečněném výběrovém řízení se zjistilo, že bychom celou dotaci nevyčerpali, protože vysoutěžené náklady jsou nižší, než se v projektu předpokládalo. Můžeme za “ušetřené” peníze rozšířit rozsah projektu  oproti původním plánovaným aktivitám?
Teoreticky to možné je, ale je nutné předem podat Hlášení o změnách, kde bude uveden popis a zdůvodnění rozšíření projektu. SZIF žádost posoudí a vydá souhlas nebo žádost zamítne. 

Může být projekt realizován i v katastru obcí větších než 500, resp. 1000 obyvatel?
Ano, je to možné. U projektů realizovaných v opatření IV.1.2. není tato podmínka zahrnuta, podstatné je, že obec patří do územní působnosti MAS.

Pokud v průběhu realizace projektu zjistím, že nestihnu dodržet termín podání Žádosti o proplacení stanovený v Žádosti o dotaci, mohu tento termín změnit?

Ano, může být provedeno max. třikrát, přičemž třetí změna bude automaticky RO SZIF provedena na termín 24 měsíců od data podpisu Dohody resp. 36 měsíců od data podpisu Dohody v případě financování formou leasingu.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com